Úmrtní list

    Úmrtní list vydává matrika městského úřadu (obecního) podle místa úmrtí. Úmrtní list může být vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

     Zájemci o vydání úmrtního listu by měli doložit právní zájem příslušnými dokumenty (rodný list, oddací list, občanský průkaz). Obvykle se úmrtní list vydává objednateli pohřbu.

    Matrika zasílá úmrtní list poštou, doporučeným dopisem na adresu objednatele pohřbu do jednoho měsíce od konání pohřbu.

Rodný list a oddací list zemřelého